قیمت خرید تضمینی

قیمت خرید تضمینی گندم ۵۰۰تومان افزایش یافت/شورای اقتصاد قیمت‌های پیشنهادی را نپذیرفت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی ۹۹‌ــ‌۹۸ در ... بیشتر بخوانید